Biuro Polowań Barbara - OKRESY POLOWAŃ W POLSCE

OKRESY POLOWAŃ

Łosie (byki, klępy i łoszaki)
objęte całoroczną ochroną

Jelenie szlachetne
a) byki - od dnia 21 sierpnia do końca lutego
b) łanie - od dnia 01 września do dnia 15 stycznia
c) cielęta - od dnia 01 września do końca lutego

Jelenie sika (byki, łanie i cielęta)
- od dnia 01 października do dnia 15 stycznia

Daniele
a) byki - od dnia 01 września do końca lutego
b) łanie - od dnia 01 września do dnia 15 stycznia
c) cielęta - od 01 września do końca lutego

Sarny
a) kozły - od dnia 11 maja do dnia 30 września
b) kozy i koźlęta - od dnia 01 października do dnia 15 stycznia

Dziki
a) cały rok

Muflony
a) tryki - od dnia 01 października do końca lutego
b) owce i jagnięta - od dnia 01 października do dnia 15 stycznia

Borsuki
od dnia 01 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok

Tchórze i kuny (leśne i domowe)
od dnia 01 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok

Lisy, jenoty, norki amerykańskie i szopy pracze
od dnia 01 lipca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok

Piżmaki
od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia

Zające szaraki i dzikie króliki
od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu do dnia 31 stycznia

Bażanty
a) koguty - od dnia 01 października do końca lutego
b) kury - wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, na których występuje bażant – od dnia 01 października do dnia 31 stycznia

Kuropatwy
od dnia 11 września do dnia 21 października , a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia

Kaczki (krzyżówki, głowienki, cyraneczki, czernice)
od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia

Gęsi (gęgawy, zbożowe, biało czelne)
od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia

Łyski
od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia

Gołębie grzywacze
od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada

Słonka
od dnia 01 września do dnia 21 grudnia

1. Jeżeli początek okresu polowań przypada na dzień następny po dniu lub dniach ustawowo wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.

2. Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.